9.1. Сутність національної товарної номенклатури зовнішньоекономічних справ

   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до світової практики вимагає здійснення митного контролю за товарами, що переміщуються між країнами.
   Правильна класифікація товарів є важливим складовим елементом системи митного регулювання, оскільки від неї залежить встановлення їхньої вартості за об’єктивними критеріями і, відповідно, обґрунтоване нарахування і стягнення митних платежів.
    Товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних згрупувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД).
     УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарiв та затверджується законом про Митний тариф України.
    При здійсненні митного оформлення товарів митні органи здійснюють контроль правильностi їх класифiкацiї за УКТ ЗЕД у порядку, встановленому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 650 (Далі – Порядок 650). У разi виявлення пiд час митного оформлення товарiв або пiсля нього порушення правил класифiкацiї товарiв митний орган має право самостiйно класифiкувати такi товари. Рiшення митних органiв щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей є обов'язковими.

Порядок № 650 — Порядок роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 650.

    З метою встановлення достовiрних вiдомостей про товари та їх вiдповiдностi опису класифiкацiйних групувань УКТ ЗЕД митнi органи можуть вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян зразки товарiв та технiко-технологiчну документацiю на такi товари для проведення експертизи. Порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Митної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.12.2016 N 1058.

Порядок № 1058 — Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України зі Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), затверджений наказом Мінфіну України від 02.12.2016 N 1058.

     Для класифiкацiї (кодування) товарiв при митному оформленнi використовують Митний тариф України, який систематизовано згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД), складеною на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, та затверджено Законом України вiд 04.06.2020 N 674-IX "Про Митний тариф України". Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарiв в УКТ ЗЕД включає код групи (першi два знаки), товарної позицiї (першi чотири знаки), товарної пiдпозицiї (першi шiсть знакiв), товарної категорiї (першi вiсiм знакiв), товарної пiдкатегорiї (десять знакiв).
     Кодування (класифiкацiя) товарiв здiйснюється вiдповiдно до вимог УКТ ЗЕД та є технiчним прийомом, що дозволяє представити товар, що класифiкується, у виглядi групи знакiв (код товару), встановлених цим класифiкатором. Щоб уникнути неправильної класифiкацiї необхiдно враховувати, що УКТ ЗЕД складається з трьох складових частин:

- основних правил iнтерпретацiї УКТ ЗЕД;
- примiток до раздiлiв та груп УКТ ЗЕД (розділ, група, позицiя, пiдпозицiя, категорiя, пiдкатегорiя);
- текстового опису групувань УКТ ЗЕД та їх цифрового позначення.

   Товари в УКТ ЗЕД згрупованi на декiлькох рiвнях iнформацiйного значення, починаючи з рiвнів, де помiщуєтся найбiльш загальний опис видiв товарiв, та закiнчуючи рiвнями з описом конкретних товарiв. Розподiл товарiв на групи базується на конкретних даних. Розподiл товарiв на групи відбувається за ознаками, що мають практичне значення, яке є важливим для цiлей зовнiшньоекономiчного регулювання (наприклад, рiзниця мiж кiньми гнiдими та чорними не є важливою). Групи УКТ ЗЕД не перехрещуються за змiстом, iнакше класифiкацiя товарiв була б довiльною та достатньо ненадiйною.
     УКТ ЗЕД мiстить 21 роздiл (нумеруються римськими цифрами та не вiдображаються в кодi товару) та 97 груп (нумеруються арабськими цифрами). Група 77 не використовується.

УКТ ЗЕД має наступнi рiвнi деталiзацiї:

  1. Роздiли – нумеруються римськими цифрами, якi не зазначаються у товарному кодi. Мiстять примiтки, якi мають юридичну силу при класифiкацiї товарiв (перше основне правило iнтерпретацiї). На рiвнi роздiлiв товари згруповано у вiдповiдностi з галузями промисловостi по сукупностi рiзних ознак товарiв:

- походження (роздiли I, II, V);
- функцiональне призначення (роздiли IV, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI);
- хiмiчний склад (роздiли III, VI, VII);
- матерiал, з якого виготовлено товар (роздiли VIII, IX, X, XIII, XIV, XV).

2. Групи – мають двозначну нумерацiю арабськими цифрами, яка не має зв'язку з нумерацiєю роздiлiв. Першi два знаки товарного коду вiдповiдають номеру групи, в якiй цей товар класифiкується. Мiстять примiтки, якi мають юридичну силу при класифiкацiї товарiв (перше основне правило iнтерпретацiї).

     77-а група зарезервована i не мiстить текстового опису. На рiвнi груп товари деталiзовано в залежностi вiд матерiалу, з якого їх виготовлено; вiд функцiй, якi вони виконують; вiд ступеню обробки.
    В деяких групах міститься додатковий рівень класифiкацiї - пiдгрупи, якi пронумеровано римськими цифрами та якi не вiдображено у структурi цифрового коду. Наприклад, група 39 складається з двох пiдгруп: I. "Первиннi форми" (позиції 3901 – 3914) та II. "Вiдходи, обрiзки та скрап; напiвфабрикати; вироби" (позиції 3915 – 3926).
    При утвореннi груп в УКТ ЗЕД використано принцип послiдовностi обробки товару – вiд сировини до отримання напiвфабрикатiв та готових виробiв (сировина – напiвфабрикати – готовi вироби). Наприклад, живi корови класифiкуються у товарнiй позицiї 0102, їх м'ясо у товарнiй позиції 0201, а готовi харчовi продукти, виготовленi з цього м'яса, у товарних позиціях 1601 - 1602.

3. Позицiї – мають чотиризначну нумерацiю, в якiй першi два знаки вiдповiдають номеру групи, яка включає цю товарну позицiю. Текстовий опис товарних позицiй має юридичну силу для класифiкацiї товарiв (перше правило основних правил iнтерпретацiї). Деталiзацiя товарiв на рівні позицій здiйснюється по бiльш рiзноманiтним та специфiчним ознакам, ніж на рівні груп.
4. Пiдпозицiї – є найнижчим рiвнем деталiзацiї товарiв, на якому код товару та його текстовий опис вiдповiдають УКТ ЗЕД. Мають шестизначну нумерацiю, в якiй першi чотири знаки вiдповiдають товарнiй позицiї, в якiй мiститься ця пiдпозицiя. Тут використовуються додатковi ознаки деталiзацiї товарiв, що доповнюють вищезазначені.
5. Категорiї – мають восьмизначну нумерацiю, в якiй першi шiсть знакiв вiдповiдають номеру пiдпозицiї, яка включає цю категорiю. Деталiзацiя товарiв вiдповiдає Комбінованій номенклатурі Європейського Союзу.
6. Пiдкатегорiї – мiстять опис товару та його десятизначний товарний код.

     В УКТ ЗЕД мають мiсце випадки, коли текстовий опис позицiї, пiдпозицiї, категорiї та пiдкатегорiї спiвпадає. Тобто товарну позицiю не деталiзовано. Наприклад, 0503 00 00 00 - "Кiнський волос та його вiдходи ...".
     В УКТ ЗЕД окреме значення має спецiальна система пунктуацiї (кома - ",", крапка з комою - ";" та двi крапки - ":"), яка застосовується в текстовому описi товарних угруповань УКТ ЗЕД (позицiй, пiдпозицiй, категорiй та пiдкатегорiй).
      Кома мiж двома частинами текстового опису угруповання УКТ ЗЕД свiдчить про те, що будь-який товар, який зазначено до коми, може бути виготовлений з будь-якого матерiалу.
    Точка з комою зазначає розмежування товарiв з рiзними ознаками (характеристиками), якi об'єднанi в однiй товарнiй позицiї чи пiдпозицiї. Тобто будь-якi визначення у текстовому описi товарного угруповання УКТ ЗЕД пiсля крапки з комою не можуть застосовуватись до товарiв, зазначених до крапки з комою. Слiд пам'ятати, що пiсля крапки з комою починається новий опис iншого товару.
      Двi крапки означають продовження деталiзацiї товарного угруповання на iншому рiвнi.
     Однiєю з важливих особливостей УКТ ЗЕД є наявнiсть так званої "дефiсної системи". Дефiсна система передбачає зазначення певної кiлькостi рисок (дефiсiв) перед текстовим найменуванням деталiзованих угруповань УКТ ЗЕД (пiдпозицiй, категорiй, пiдкатегорiй). Кiлькiсть дефiсiв вiдповiдає рiвню угруповання. Рiзна кiлькiсть проставлених дефiсiв показує глибину деталiзацiї та полегшує пошук вiдповiдного текстового найменування товару по певному алгоритму - вiд меншого числа рисок (дефiсiв) до бiльшого. В деяких угрупованнях УКТ ЗЕД (позицiях та пiдпозицiях) присутнi додатковi рiвнi деталiзацiї, для яких не передбачено цифрового коду. Вони позначенi символами
" - " або " - - ", проставленими перед текстовим описом. Без врахування вказаного текстового опису, при його наявності, товар класифікувати не можна. Наприклад, над пiдпозицiєю 0408 11 з текстовим описом "- - сушенi" розташовано текстовий опис "- яєчнi жовтки", навпроти якого вiдсутнiй цифровий код. Вiдповiдно текстовий опис підпозиції 0408 11 слiд читати як "яєчнi жовтки, сушенi".
     Як правило в УКТ ЗЕД на рiвнi угруповань (позицiй, пiдпозицiй, категорiй та пiдкатегорiй) видiлено один або кiлька видiв товарiв (виробiв), якi найбiльше обертаються у свiтовiй торгiвлi, для iнших видiв товарiв призначено узагальнене угруповання з текстовим описом "iншi", так зване "кошикове" угруповання. Завдяки "кошиковим" угрупованням, якi мають текстовий опис "- iншi" в товарну номенклатуру включено всi без винятку товари.
    Деякi товари можуть бути класифiкованi вiдповiдно вiд матерiалу, з якого їх виготовлено, iншi – в залежностi вiд функцiї, для якої цi товари призначено. Зрозумiло, що положення, при якому залишається свобода вибору мiж матерiалом та функцiєю, не сумiсне з вимогами УКТ ЗЕД. Тому УКТ ЗЕД мiстить чiткi визначення та правила (основнi правила iнтерпретацiї, примiтки до роздiлiв та груп), якi регулюють випадки часткового спiвпадання змiсту угруповань УКТ ЗЕД позицій або неможливості вибору відповідного угруповання УКТ ЗЕД. Це дає можливість уникнути часткових накладень, за умови, що товар (виріб) призначений для виконання декількох функцій або виготовлений з декількох матеріалів.
    Примітки до розділів та груп товарної номенклатури регулюють спiрнi ситуацiї не тiльки мiж матерiалом та функцiєю, коли необхiдно оцiнити, що є головним - матерiал, з якого виготовлено товар, чи його функцiональне призначення, але також i випадки рiзного ступеню обробки товарiв. Таким чином, примiтки до роздiлiв та груп дозволяють провести чiткий розподiл мiж рiзними товарними позицiями та визначити їх прiоритети при класифiкацiї певних видiв товарiв. Певнi примiтки виключають конкретнi товари з конкретних роздiлiв, груп i товарних позицiй. Наприклад, примiтка 1(а) до групи 02 говорить про те, що у цю групу не включаються продукти, якi не можуть використовуватись для вживання людиною, типу зазначених у товарних позиціях 0201 – 0208 або 0210. Тобто, якщо свиняча туша (пiдпозицiя 0203 11), з якихось причин не придатна для використання в якостi їжi людини (м'ясо зiпсувалося пiд час зберiгання, або було забито хвору тварину), то у такому випадку ця туша не може класифiкуватись у групi 02, а повинна класифiкуватись у групi 05 (товарний код 0511 99 80 00). У примiтках дається визначення термiнiв. Термiни застосовуються з метою спрощення текстового опису угруповань. Необхiдно мати на увазi, що значення та трактування окремих слiв та термiнiв в УКТ ЗЕД не обов'язково вiдповiдають їх загальноприйнятому значенню та тлумаченню. Наприклад, значення термiну "трактор" (примiтка 2 до групи 87) включає також автомобiльнi сiдельнi тягачi та iншi автомобiлi, якi призначенi для буксування причепiв. Значення даного термiну поширюється лише на групу 87. Разом з тим УКТ ЗЕД мiстить термiни, якi поширюються на декiлька груп або на всю УКТ ЗЕД. Виходячи з цього не завжди достатньо ознайомитись з примiтками до певних роздiлiв та груп, а також необхiдно ознайомитись з примiтками до iнших роздiлiв та груп, якi мають вiдношення до подiбних видiв товарiв, матерiалiв, з яких вони виготовленi, та функцiй, якi вони виконують. Примiтки, в деяких випадках, визначають особливостi класифiкацiї певних товарiв, наприклад:

- товари, якi представленi у наборах (примiтка 3 до роздiлу VI);
- товари, якi виготовленi з кiлькох матерiалiв (примiтка 5 до роздiлу XV);
- сумiшi рiзних продуктiв (примiтка 1 до групи 9);
- частини товарiв (примiтка 3 до групи 94);
- приладдя (примiтка 3 до групи 95).