4.1. Види митної декларації

     Для забезпечення додержання норм Митного кодексу (МКУ), законів та інших нормативно-правових актів України з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку державою передбачена сукупність заходів і процедур, які мають здійснювати посадові особи Митної служби України, а також резиденти і нерезиденти, які здійснюють переміщення товарів і цінностей через митний кордон України з метою ввезення, вивезення або транзиту. Така сукупність процедур визначається терміном «митний контроль» і серед інших включає в себе процедуру митного оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення в різних режимах. В свою чергу, митні формальності являють собою комплекс дій відповідних осіб і митних органів, а також автоматизованої системи митного оформлення з метою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.
     Обов’язковим елементом здійснення митного оформлення є митне декларування - подання відомостей митним органам про всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон. Згідно МКУ декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні (скановані) копії, засвідчені електронним цифровим підписом декларанта або уповноваженої ним особи. Митна декларація та інші документи, подання яких контролюючим органам передбачено Митним кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.
    Проте оформлення митної декларації на паперових носіях на сьогодні є резервним методом декларування, тому потребує попереднього погодження з митним органом, в якому буде проводитися митне оформлення.
     Для декларування товарів використовується митна декларація - заява встановленої форми, в якій фізичною особою зазначається митна процедура, що має бути застосована до товарів, та відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України, а також інформація щодо нарахування митних платежів. Декларація оформлюється розпорядником вантажу та засвідчується митним інспектором, надалі служить підставою для пропуску через кордон.
    При поданні декларації використовується також декларація митної вартості - документ встановленої форми, що подається декларантом і містить відомості щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим.
     За періодом та суб’єктом подання декларації МКУ виділяє наступні види декларацій:

Митна декларація, заповнена у звичайному порядку

     Це декларація, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів у заявлений митний режим.

Митна декларація окремого типу

     Митна декларація окремого типу заповнюється на товари, що переміщуються або підлягають переміщенню у режимі спільного транзиту єдиним транспортним засобом від однієї митниці відправлення або одного авторизованого вантажовідправника до однієї митниці призначення або одного авторизованого вантажоодержувача в окремому вантажному місці або іншому пакунку, контейнері чи транспортному засобі комерційного призначення.
     Одна митна декларація окремого типу може також заповнюватися на товари у кількох окремих вантажних місцях або інших пакунках, контейнерах за умови, що ці товари завантажені та переміщуються або підлягають переміщенню єдиним транспортним засобом.

Вимоги до оформлення декларацій окремого типу викладені в ПКМУ № 681 від 05.08.2020 р.

Попередня митна декларація

     Попередня митна декларація подається при митному оформленні товарів, на які постановою Кабінету міністрів України передбачена гарантія митних платежів. Попередня декларація (або інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до МКУ) також може подаватися з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.
     Оформлення такої митної декларації передбачає подання додаткової митної декларації на товар та не дозволяє вільне користування товаром.
    У випадках, коли документами у сфері митного оформлення при ввезенні товарів на територію України не передбачене складання попередньої декларації, складається попереднє повідомлення (ПП) - документ, що використовується для завчасного повідомлення митному органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти їх за її межі. При оформленні ПП митні та інші обов’язкові платежі не нараховуються i не сплачуються. Цей документ не є вантажною митною декларацією й використовується виключно у якості документа контролю за доставкою товарів до митниці призначення.

Тимчасова митна декларація

     Тимчасова митна декларація оформляється у випадку, коли суб’єкт ЗЕД або уповноважена ним особа-декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, які необхідні для заповнення основної митної декларації, або митним органом було проведено відбір зразків. Подання тимчасової декларації передбачає зобов’язання декларанта надати контролюючому органу основну митну декларацію протягом 45 днів. Декларація подається за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення товарів у заявлений митний режим.

Періодична митна декларація

     Періодична митна декларація подається для декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, припасів, періодичних друкованих видань та товарів, переміщення яких через митний кордон України планується з періодичністю не рідше ніж два рази протягом строку її дії.
     Оформлення періодичної митної декларації передбачає наступне подання до митниці та контролюючих органів додаткових відомостей про товари, переміщені через кордон за цією декларацією. Відомості надаються до 15-го числа місяця наступного за місяцем, у якому відбулося перевезення товарів.
     При ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення в Україну, у тому числі з метою транзиту, періодична митна декларація використовується замість попередньої митної декларації.

Спрощена митна декларація

     Спрощена митна декларація використовується для декларування та випуску в заявлений митний режим товарів, декларантом яких є підприємство, яке отримало статус Авторизованого економічного оператора типу С (АЕО-С) і має дозвіл на застосування спеціального спрощення "процедура спрощеного декларування" або від його імені підприємством, яке отримало авторизацію типу АЕО-Б і має дозвіл на здійснення митної брокерської діяльності.

Додаткова декларація

     Додаткова декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою у разі подання попередньої, тимчасової, спрощеної або періодичної митної декларації. Строки подання додаткової декларації визначаються МКУ. Додаткова декларація містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою, спрощеною або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Загальна декларація прибуття

     Загальна декларація прибуття (ЗДП) - повідомлення митного органу про товари, призначені для ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, що містить відомості, необхідні для проведення аналізу ризиків з метою безпеки та надійності. 
     ЗДП подається перевізником товарів, або від його імені іншою особою, до органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України, до прибуття таких товарів на митну територію України, у тому числі в митному режимі транзиту.
     Загальна декларація прибуття подається до органу доходів і зборів у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом, або через інтерфейс для подання такої декларації, розміщений на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Інформація про подання ЗДП, в т.ч. перелік виключень, коли ЗДП не подається, наведено у п. 2 статті 194 МКУ.
Обсяг даних, що вноситься до ЗДП, регламентується Наказом Міністерства фінансів України №502 від 13.08.2020р. «Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття»

Вимоги до оформлення перелічених декларацій наведені в Главі 40 МКУ.

     Критерієм класифікації видів митної декларації також є форма бланку для письмового декларування.
     Товари декларуються шляхом подання митному органу таких декларацій:

Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа (ЄАД)

     Бланки ЄАД використовуються для оформлення митної декларації, заповненої у звичайному порядку, попередньої, тимчасової, періодичної та додаткової митних декларацій.
     Окрім інших, ЄАД застосовуються для декларування товарів, які підлягають державному експортному контролю та переміщення яких через митний кордон України згідно із законодавством потребує надання відповідного дозволу чи висновку.
     Використовується як при переміщенні товарів підприємствами, так і громадянами (крім випадків, коли МКУ та Положенням про декларації передбачене використання інших видів декларацій).

Форми ЄАД регламентуються ПКМУ №450 від 21.05.2012р. та наведені в додатку до неї.

Митна декларація М-16

     Декларація М-16 використовується для декларування товарів, які згідно МКУ не підлягають декларуванню за ЄАД і пересилаються через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях у разі:

- надходження на адресу громадянина товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, але не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро;
- пересилання громадянином товарів, які є об'єктом оподаткування вивізним митом, та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів.

Форма декларації М-16 регламентується ПКМУ №450 від 21.05.2012р. та наведена в додатку до неї.

Письмова заява

   За письмовою заявою декларуються товари (крім тих, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що переміщуються через митний кордон України декларантами (крім громадян), на які не заповнюється митна декларація на бланку ЄАД та які не можуть декларуватись за іншим документом.
     Така заява може подаватись митному органу на паперовому носії або як електронний документ.

Форма заяви визначена додатком 1 до Положення про митні декларації, затвердженого ПКМУ №450 від 21.05.2012р.

Уніфіковані міжнародні документи

     Уніфіковані митні декларації CN 22 і CN 23, форми яких установлені актами Всесвітнього поштового союзу, використовуються для декларування товарів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, і які не декларуються шляхом подання ЄАД:

- під час пересилання посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень "EMS" та у разі пересилання відправлень з оголошеною цінністю (CN 23);
- під час пересилання дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень "EMS" з вкладенням письмової кореспонденції та у разі пересилання бандеролей (CN 22).

Форми CN 22 і CN 23 можна знайти за посиланням: https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Physical-Services/Letter-Post-Forms

Митна декларація для письмового декларування товарів

     Така декларація оформлюється на товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності.

Порядок заповнення декларації визначається Наказом Міністерства фінансів України №614 від 28.05.2012р.

Інші документи, що відповідно до законодавства України можуть використовуватись замість митної декларації

     Відповідно до законодавства, у деяких випадках замість митної декларації на бланку ЄАД можуть використовуватись інші документи для декларування товарів. Такі випадки і документи наведено далі у підрозділі 4.3.