2.2. Особливості, цілі та завдання митної справи в Україні

Митні органи України

     Митні органи України — сукупність органів виконавчої влади, які здійснюють захист економічних інтересів України шляхом митного контролю та оформлення товарів, які переміщуються через кордон, стягнення митних зборів, протидію контрабанді й порушенням митних правил.
      Призначенням митних органів є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України.

     Здійснюючи митну справу, митні органи виконують такі основні завдання:

- забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи;
- забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи;
- створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення;
- здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю, тощо;
- аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю;
- забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених Митним Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії;
- застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки;
- здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на митні органи відповідно до Митного Кодексу та інших законів України;
- здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
- сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;
- запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України;
- здійснення в межах повноважень контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів діяльності; надання авторизації Авторизованого економічного оператора (АЕО);
- ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн;
- проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження;
- здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав;
- впровадження, розвиток та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій в митній справі, автоматизація митних процедур;
- здійснення міжнародного співробітництва у сфері митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митних органів;
- здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на митні органи.

     Станом на сьогодні, митними органами України є:

- Державна митна служба України;
- Митниці;
- Митні пости;
- Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митних органів.

     Розглянемо детально кожний митний орган.

Державна митна служба України

    Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.
     Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
    Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

     Основними завданнями Держмитслужби є:

 1. забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі;
 2. забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил;
 3. внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної митної політики на розгляд Міністра фінансів.

     Держмитслужбі підпорядковані митниці, митні пости, спеціалізовані митні органи та митні організації, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України.

      До основних повноважень Держмитслужби відноситься:

 1. узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держмитслужби, внесення в установленому порядку на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, наказів Мінфіну, а також подання Міністрові фінансів для погодження позицію щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;
 2. контроль за дотриманням вимог законодавства з питань державної митної справи під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення на всій території України, у тому числі у вільних митних зонах, територіальному морі, пунктах пропуску через державний кордон, прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, виключній (морській) економічній зоні України та прилеглій зоні України;
 3. вживання заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів;
 4. контроль за дотриманням підприємствами і громадянами вимог законодавства з питань здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання;
 5. запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на митній території України;
 6. перевірка юридичних осіб щодо відповідності критеріям для надання статусу гаранта, надання статусу гаранта та ведення реєстру гарантів; здійснення допуску перевізників-резидентів до перевезень згідно з Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
 7. здійснення, зокрема разом з іншими державними органами та митними органами іноземних держав, заходів щодо інтегрованого управління кордоном, вдосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань державної митної справи;
 8. контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до митниць призначення; формування переліку місць доставки;
 9. надання дозволів на провадження митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вантажних митних комплексів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу;
 10. контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань державної митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; взаємодія з митними адміністраціями та іншими уповноваженими органами іноземних держав з питань проведення перевірки автентичності документів, які надавалися для підтвердження заявленої митної вартості, класифікації та країни походження товарів;
 11. розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизації процедур, зокрема контролю за повнотою та правильністю виконання митних формальностей; впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання; забезпечення функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”;
 12. аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечення проведення моніторингу ризикових зовнішньоекономічних операцій з метою управління ризиками, у тому числі шляхом таргетингу, та ініціювання проведення додаткових заходів щодо митного контролю із залученням мобільних груп, до складу яких входять посадові особи та працівники апарату Держмитслужби та її територіальних органів;

Більш докладну інформацію щодо застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) при здійсненні митного контролю Ви отримаєте у розділі 6 цього Довідника.

    13. інші повноваження, визначені законом.

Митниці

     Митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи. Митниця є територіальним органом, що реалізує державну митну політику, має окремий баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діє відповідно до Конституції України, Митного Кодексу, інших нормативно-правових актів та на підставі положення, яке затверджується наказом Держмитслужби.
   Митниця здійснює свою діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; міста Київ, Севастополь). Окремі митниці можуть здійснювати свою діяльність на територіях двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць або на всій території України.

     На сьогодні створено 16 регіональних митниць Держмитслужби:

- Азовська митниця (Донецька область);
- Буковинська митниця (Чернівецька область);
- Волинська митниця (Волинська область);
- Галицька митниця (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області);
- Дніпровська митниця (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська області);
- Закарпатська митниця (Закарпатська область);
- Київська митниця (Житомирська, Київська, Черкаська області, м. Київ);
- Одеська митниця (Одеська область);
- Північна митниця (Чернігівська область);
- Подільська митниця (Вінницька, Хмельницька області);
- Поліська митниця (Рівненська область);
- Слобожанська митниця (Сумська, Харківська області);
- Східна митниця (Луганська область);
- Чорноморська митниця (Миколаївська, Херсонська області, АР Крим, м. Севастополь);
- Енергетична митниця (митне оформлення пального, природного газу, нафти, аміаку, електроенергії, сумішей на основі метанолу);
- Координаційно-моніторингова митниця (накопичення досвіду і функцій нагляду, утворення центрів компетенцій по складним і ризиковим групам товарів, моніторингових груп для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів, тощо).

Спеціалізовані митні органи

     Для виконання окремих завдань, а також сукупності декількох завдань, покладених на Митну Службу України, в ній створюються відповідні спеціалізовані органи, що виконують свої функції на всій митній території України:

- Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень;
- Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення.

   Спеціалізовані органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням і діють відповідно до Конституції України, Митного Кодексу України, інших нормативно-правових актів та на підставі положень, які затверджуються наказами Держмитслужби. Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих органів здійснюються Держмитслужбою.

   З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів, в Митній Службі України створені:

 1. спеціалізований навчальний заклад – Університет митної справи та фінансів, єдиний у країні вищий навчальний заклад, що готує фахівців для Державної митної служби України;
 2. науково-дослідна установа — Державний науково-дослідний інститут митної справи, предметом діяльності якого є фундаментальні і прикладні наукові дослідження з питань концептуального аналізу стану та перспектив розвитку митної політики, теоретичних засад митної безпеки та організаційно-економічного механізму їх забезпечення.

Митні пости, зони митного контролю, пункти пропуску

     Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи. Зони діяльності митних постів визначаються положеннями про ці пости. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць за погодженням з Держмитслужбою.
    З метою забезпечення здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов’язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди і порушень митних правил, у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, вільних митних зон, митних складів, складів тимчасового зберігання, а також в інших місцях, визначених відповідно до Митного Кодексу, створюються зони митного контролю.
      Автомобільний, повітряний, морський, поромний, річковий, залізничний та пішохідний види сполучень через державний кордон України здійснюється лише у пунктах пропуску та пунктах контролю.

     Пункти пропуску та пункти контролю поділяються на:

- міжнародні (для пропуску громадян та транспортних засобів усіх держав);
- міждержавні (для пропуску громадян України та громадян суміжних держав, а також транспортних засобів, що їм належать);
- місцеві (для спрощеного пропуску громадян України та громадян суміжних держав, які проживають в прикордонних областях (районах), а також транспортних засобів, що їм належать).

    Пропуск осіб, що перетинають кордон, здійснюється Державною прикордонною службою України за дійсними документами на право в’їзду на територію України чи право виїзду з неї. Пропуск транспортних засобів, вантажів, товарів та іншого майна через державний кордон проводиться відповідно до діючого законодавства та міжнародних договорів України.
    При перетинанні громадянами державного кордону проводиться прикордонний контроль, який передбачає перевірку документів та підстав на право в’їзду в Україну чи виїзду з України, а також здійснюється огляд транспортних засобів, вантажів, товарів (предметів) та іншого майна.

      Прикордонний контроль здійснюється:

- при в’їзді в Україну – перед проведенням інших видів контролю;
- при виїзді з України – після завершення усіх необхідних видів контролю.

      Станом на 2021 рік усього на державному кордоні України функціонує 230 пунктів пропуску та пунктів контролю (199 пунктів пропуску, 31 пункт контролю).

Рис. 1. Кількість пунктів пропуску та пунктів контролю за категоріями

Рис. 2. Кількість пунктів пропуску та пунктів контролю за видом сполучення