2.4. Контрольована доставка

Особливості міжнародної передачі контрольованих товарів

  Особливість здійснення експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, на відміну від інших експортно-імпортних операцій з товарами, полягає в забезпеченні національної безпеки, нерозповсюдженні зброї масового знищення та засобів їх доставки, обмеженні міжнародних передач звичайних озброєнь та протидії можливим проявам тероризму. Державний експортний контроль здійснюється на всьому життєвому циклі таких товарів, у тому числі під час здійснення їх міжнародних передач (при експорті, імпорті, тимчасовому ввезенні, тимчасовому вивезенні та транзиті), а також в процесі їх використання за призначенням кінцевим споживачем. Розглянемо, як здійснюються митний контроль та митне оформлення, як один з інструментів державного експортного контролю, під час переміщення таких товарів.
   Міжнародними режимами (асоціаціями країн) по експортному контролю, які формують керівні принципи конт­ролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (звичайне озброєння) та пов’язаних з ними товарів подвійного використання, а також за нерозповсюдженням товарів, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення (ядерної, хімічної, біологічної), та ракетних засобів доставки зброї, є такі: Вассенаарська домовленість (ВД), Група ядерних постачальників (ГЯП), Комітет Цангера (КЦ), Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ) та Австралійська група (АГ).
   Здійснення належного контролю за міжнародним переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання пов’язано з необхідністю дотримання Україною, як повноправним членом міжнародних режимів експортного контролю, прийнятих на себе міжнародних зобов’язань у цій сфері.
   Статтею 6 Закону № 549 установлено повноваження органів державної влади у сфері державного експортного контролю. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи у сфері державного експортного контролю, забезпечують реалізацію державної політики у цій сфері.

Закон № 549 — Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»

     Згідно з Положенням № 159 Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки і який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Положення № 159 — Положення про Державну службу експортного контролю України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 159

     Державна Митна служба, здійснюючи, зокрема, державну митну справу, разом із Держекспортконтролем, входять до державної системи державного експортного контролю України.
     Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюються в порядку, передбаченому Митним кодексом (ст. 21 Закону № 549).
     Статтею 197 Митного кодексу визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. В такому разі пропуск цих товарів через митний кордон та їх митне оформлення здійснюються митними органами на підставі отриманих дозвільних документів, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій. Перелік таких товарів та порядок видачі відповідних дозволів затверджується Кабінетом Міністрів України.
     Порядки здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання, а також списки таких товарів затверджено постановами № 1807 та № 86.

Постанова № 86 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
Постанова № 1807 — постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 р. № 1807 «Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення»

     Відповідно до ст. 252 Митного кодексу військова техніка, укомплектована повністю військовою командою (бойові та військово-транспортні повітряні судна, військові кораб­лі та судна забезпечення Військово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, підлягає митному оформленню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
    Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міноборони України, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, належать до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади, — представників цього центрального органу виконавчої влади.
     Митне оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого постановою № 63. Перелік пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затверджено Постановою № 1057.

Постанова № 63 — постанова Кабінету Міністрів України від18.01.2003 р. № 63 «Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України»
Постанова № 1057 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. № 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів»

   Відповідно до вимог вищезазначених порядків міжнародна передача товарів може здійснюватися суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб’єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.
      Під час митного оформлення товарів разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, суб’єкт або іноземний суб’єкт відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України на вимогу митниці зобов’язаний надати оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.
     Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Митниці від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі через електронну систему в галузі державного експортного контролю.
     Зазначені дозволи та висновки містять довідкову інформацію щодо кодів товарів згідно з УКТЗЕД. Єдиною ознакою для прийняття рішення щодо митного оформлення товару з наданням дозвільних документів (дозволів та висновків) є відповідність фізичних ознак заявленого до митного оформлення товару його найменуванню та опису товару, наведеному в національних контрольних списках (Єдиному списку товарів подвійного використання, Списку товарів військового призначення).

Товари військового призначення та подвійного використання

     Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 549, товари військового призначення в сукупності чи окремо — це вироби військового призначення:  озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.
     Пунктом 8 Постанови № 1807, передбачено, що міжнародні передачі товарів, які згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного використання, здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.
     Товарами подвійного використання згідно зі ст. 1 Закону № 549 вважаються окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов’язані з ними, які крім цивільного призначення можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
     До товарів подвійного використання належать:

- товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
- товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;
- товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

     Відповідно до п. 12 Постанови № 86 За дозволом чи висновком Держекспортконтролю здійснюються:

  1. експорт, тимчасове вивезення, реекспорт товарів, при цьому реекспорт товарів здійснюється у порядку його експорту;
  2. імпорт і тимчасове ввезення товарів, зазначених у позиціях 0С001, 0С002, 1А007, 1А008, 1А906, 1В904, 1С012, 1C350.1-1C350.3, 1C350.5-1C350.28, 1C350.30-1C350.56, 1C350.58-1C350.63, 1С351-1С354, 1C450.а.1-1C450.а.7, 1C450.b.1-1C450.b.6, 1C450.b.8, 1С913 та частині третій розділу 5, а також імпорт технології відповідно до особливої примітки до позиції 1Е001 Єдиного списку товарів подвійного використання;
  3. тимчасове ввезення товарів, що здійснюється з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо;
  4. імпорт тих товарів, що не включені до Єдиного списку товарів подвійного використання, у разі, коли такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або окремого документа, який містить державні гарантії і підтверджує зобов’язання імпортера про імпорт товарів в Україну;
  5. транзит територією України товарів, зазначених у позиціях 0С001, 0С002, 1С351-1С354 та розділі “Категорія I товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї” Єдиного списку товарів подвійного використання.

Ідентифікація товарів військового призначення та подвійного використання

    Статтею 12 Закону № 549 установлено, що попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, є обов’язком суб’єкта господарювання.
  Для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб’єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, проводиться експертиза у сфері державного експортного контролю.
   За підсумками експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб’єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз’ясненнями про особливості здійснення таких передач.
   Відповідно до п. 7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 767 від 15.07.97 р., експертиза у сфері державного експортного контролю може бути державною і недержавною.

     Державну експертизу проводять:

- Держекспортконтроль;
- інші центральні органи виконавчої влади та інші державні органи в межах своєї компетенції (за мотивованим запитом замовника експертизи або Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю).

   Висновок державної експертизи є обов’язковим для розгляду Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади для прийняття відповідних рішень.
    Недержавна експертиза щодо ідентифікації товарів подвійного використання проводиться юридичними особами, які мають на це відповідні повноваження, з ініціативи замовника експертизи, зацікавленого в одержанні експертних висновків. Висновок недержавної експертизи має рекомендаційний характер і може братися до уваги органами виконавчої влади поряд з висновками державної експертизи для прийняття відповідних рішень.

Особливості митного оформлення контрольованих товарів

     Послідовність дій інспекторів митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів військового призначення та подвійного використання наведено на схемі:

     При переміщенні товарів заявник або уповноважена ним особа на декларування товарів надає митному органу оформлення разом з іншими документами, необхідними для митного оформлення, митну декларацію, у якій зазначаються реквізити дозвільного документа Держекспортконтролю, та на вимогу митного органу, що здійснює митне оформлення, відповідно до ст. 264 Митного кодексу — оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю.
     Порядок використання в митних органах дозволів та висновків Держекспортконтролю та їх електронних копій затверджено наказом № 649.

Наказ № 649 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 649 «Про затвердження порядку використання в митних органах дозволів та висновків Державної служби експортного контролю та їх електронних копій»

     Розглянемо деякі аспекти використання у митницях дозволів та висновків Держекспортконтролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів військового призначення та товарів подвійного використання:

Вивезення за межі митної території України Ввезення на митну територію України
     При вивезенні за межі митної території товарів до митниці оформлення подається оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю. На зворотному боці оригіналу зазначається дата митного оформлення, номер МД (митної декларації), найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 МД.
 Копія дозвільного документа Держекспортконтролю з відмітками посадової особи митниці оформлення повертається заявникові. Оригінал дозвільного документа зберігається в митниці оформлення.
   У пункті пропуску через митний кордон України заявник або уповноважена ним особа надає митному органу відповідний аркуш оформленої МД, а також копію дозвільного документа Держекспортконтролю із записами митниці оформлення.
     При ввезенні на митну територію України заявник у пункті пропуску на момент переміщення товарів через митний кордон України повинен подати митному органу копію дозвільного документа Держекспортконтролю.
     Посадовою особою митного органу в пункті пропуску, на зворотному боці копії дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата пропуску, найменування та кількість фактично пропущених через митний кордон України товарів.
     При митному оформленні товарів заявник або уповноважена ним особа подає митному органу оформлення оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю, МД та інші документи. На зворотному боці оригіналу дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата митного оформлення, номер МД, найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 МД.

     Відомості щодо здійснення митного контролю товарів, що підлягають державному експортному контролю, відображаються у графах митної декларації відповідно до Порядку № 651. Так, у підрозділі 5 графи 33 митної декларації проставляється:

0 якщо товар не підлягає експортному контролю
1 якщо товар внесено до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару на митну територію України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю
2 якщо товар внесено до списків товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до законодавства дозвіл або висновок Держекспортконтролю при ввезенні такого товару на митну територію України не потрібен
3 якщо товар внесено до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному конт­ролю, але відповідно до ст. 10 Закону № 549 вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю

Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651

     У графі 44 митної декларації відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом № 1011, декларантом зазначається код:

- 5010 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності дозволу Держекспортконтролю;
- 5012 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності висновку Держекспортконтролю.

Особливі умови використання дозволів/висновків ДСЕК України

     Суб'єкти господарювання України, державні замовники у сфері оборони, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач таких товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю – Державною службою експортного контролю України (ДСЕКУ). З цією метою зазначені суб'єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до ДСЕКУ. Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів зобов'язаний надати ДСЕКУ повну та достовірну інформацію про відоме йому кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснювати, а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів виключно в заявлених ним або іншим кінцевим споживачем цілях.
     Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен вживати заходів для проведення перевірки доставки та кінцевого використання товарів у разі їх експорту і надавати про це інформацію ДСЕКУ, а також сприяти уповноваженим на це державним органам України в проведенні ними таких перевірок.
     ДСЕКУ та уповноважені на це інші державні органи України мають право проводити перевірку доставки (наприклад, встановленням умови обов’язкового супроводу товару під час доставки кінцевому споживачу) чи кінцевого використання товарів на будь-якому етапі їх міжнародної передачі та після фактичної доставки товарів кінцевому споживачеві. До проведення такої перевірки ДСЕКУ може залучати розвідувальні органи України.