9.2. Правила визначення товарних кодів

     Невiд'ємною складовою частиною УКТ ЗЕД є Основнi правила iнтерпретацiї
УКТ ЗЕД. Цi Правила служать комплексним керiвництвом для вiднесення товару до певного класифiкацiйного угруповання. Таких правил шiсть. Першi чотири реґламентують порядок визначення товарної позицiї (першi чотири знаки коду), визначають порядок вiднесення товару до певної товарної позицiї. Шосте правило застосовується пiсля того, як визначено товарну позицiю, i регулює вiднесення товару до вiдповiдних пiдпозицiї, категорiї та пiдкатегорiї. Застосовуються першi чотири правила виключно послiдовно, переходячи вiд Правила 1 до Правилу 2(а), вiд Правила 2(а) до Правила 2(б) i так далi. Не можна застосовувати Правило 3(а) не застосувавши послiдовно Правила 1, 2(а), 2(б). Лише у випадку неможливостi застосування попереднього правила при класифiкацiї товару допускається застосування наступного. Шосте правило може бути застосовано при необхiдностi визначення угруповання в рамках визначеної товарної позицiї. П'яте правило стосується класифiкацiї упаковки, футлярiв, тари тощо.

Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД:

1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування
УКТ ЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:
     (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;
     (b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

2. У разі якщо згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prіma facіe) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:
   (a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;
     (b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;
(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або
3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

3. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.
4. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:
   (a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;
    (b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов’язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.
5. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatіs mutandіs), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

   Комітетом по Гармонізованій системі Всесвітньої митної організації підготовлено пояснення (англійською та французькою мовами) до Гармонізованої системи - "EXPLANATORY NOTES", які містять коментар до кожної товарної позиції. Ці пояснення мiстять коментарi до кожної товарної позицiї гармонізованої системи з описом товарiв, якi включаються або виключаються з конкретної товарної позицiї. Там де це можливо, роз'ясняюється вмiст товарної позицiї разом iз технiчним описом розглянутих товарiв (зовнiшнiй вигляд, якiснi характеристики, способи виготовлення i використання).
     Згiдно з вимогами УКТ ЗЕД класифiкацiя (кодування) товару (виробу) здiйснюється наступним чином. Спочатку, згiдно з першим правилом Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, визначається вiдповiдна товарна позицiя (першi чотири знака товарного коду), в текстовому описi якої описано класифiкований товар. При цьому необхiдно перевiрити, чи не iснує вiдповiдна примiтка до роздiлу або групи, яка реґламентує класифiкацiю цього товару. Пiсля визначення вiдповiдної товарної позицiї визначаються послiдовно пiдпозицiя, категорiя та пiдкатегорiя, текстовий опис яких вiдповiдає товару.