6.3. Профілі ризику

  Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований контроль із застосуванням СУР).
     Профілі ризику розробляє центральний підрозділ з питань координації застосування СУР, їх застосовують у всіх митницях (митних постах) Держмитслужби, якщо іншого не визначено самим профілем ризику.
    Митні органи (їх структурні підрозділи) надають пропозиції щодо розробки профілів ризику, зокрема шляхом внесення інформації до бази даних ризиків.
      Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.
      Паспорт профілю ризику формується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику. Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно митними органами (їх структурними підрозділами) і є документом для службового користування.
      Паспорт профілю ризику зберігається протягом строку дії профілю ризику, але не менше 3 років після припинення його дії. Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України, які регулюють питання обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.
    Програмний код профілю ризику формується лише для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до окремого модуля АСУР.
     Модулі АСУР розробляються та впроваджуються залежно від потреби до ЄАІС (єдина автоматизована інформаційна система митних органів), у тому числі АСМО (автоматизована система митного оформлення), та можуть враховувати, зокрема, митні режими, особливості, засоби та способи переміщення через митний кордон України окремих товарів, транспортних засобів тощо.
    З метою опису підстав розроблення профілю ризику та розглянутих у ньому областей ризику формується аналітична довідка. Аналітична довідка може формуватись із використанням інформаційних технологій, у тому числі з використанням інформації з бази даних ризиків.
     Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення під час застосування) та рамкові (передбачають наповнення під час застосування) профілі ризику. При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).
     У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, що підлягають наповненню/оновленню, відповідальний за наповнення митний орган (його структурний підрозділ), періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.
     Профіль ризику може містити одне або більше ризик-правил. Для рамкових профілів ризику кількість ризик-правил у ньому визначається кількістю внесених до нього комбінацій конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.
   Профілі ризику наповнюються значеннями індикаторів ризику, які можуть враховувати регіональні та місцеві особливості.
     Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику. У паспорті фонового профілю ризику зазначаються митний орган (його структурний підрозділ), відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.
     Розроблення профілю ризику передбачає:

 1. визначення індикаторів ризику;
 2. визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється лише для електронних профілів ризику);
 3. визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та залежно від ступеня ризику адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність визначення таких заходів передбачено профілем ризику.

     Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймає Експертна комісія, крім випадків, визначених пунктом 10 розділу ІІ Порядку № 684. Експертна комісія також приймає рішення про схвалення та введення в дію стандартної умови аналізу (далі – СУА), внесення до них змін та припинення їх дії. Рішення Експертної комісії приймаються під час проведення засідань та/або шляхом застосування інформаційних технологій із використанням членами такої комісії кваліфікованих електронних підписів. Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання та є обов’язковими для виконання митними органами (їх структурними підрозділами).
   Документи, схвалені Експертною комісією, які потребують програмної реалізації структурним підрозділом Держмитслужби, до компетенції якого належить супроводження інформаційних технологій (далі - структурний підрозділ з питань ІТ), виготовляються у двох примірниках. При цьому перші примірники документів надсилаються листом центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ для введення в дію відповідно до термінів, визначених у протоколі засідання Експертної комісії, а другі - зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.
     Документи, схвалені Експертною комісією, які не потребують програмної реалізації структурним підрозділом з питань ІТ, а реалізуються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, виготовляються в одному примірнику та зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.
     За потреби, якщо до наповнення чи контролю ефективності профілю ризику залучаються інші митні органи (їх структурні підрозділи), можуть схвалюватись додаткові примірники документів або ж в установленому порядку виготовлятись їх копії.
      У разі застосування Експертною комісією інформаційних технологій направлення інформації про прийняті рішення, у тому числі для їх програмної реалізації, може здійснюватись із використанням відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.
    Рішення про внесення змін до електронного профілю ризику може приймати центральний підрозділ з питань координації застосування СУР, якщо такі зміни пов’язані:

 1. зі змінами документів, положення яких враховано під час розроблення профілю ризику, та необхідністю актуалізації відповідних значень окремих параметрів профілю ризику;
 2. зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, ступеня ризику;
 3. з необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті профілю ризику.

     Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР тимчасово призупиняє дію електронного профілю ризику, у тому числі за поданням митного органу (його структурного підрозділу), у разі:

 1. внесення змін до документів, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;
 2. скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику;
 3. втрати актуальності електронним профілем ризику;
 4. виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до електронного профілю ризику відповідно до пункту 10 розділу ІІ Порядку № 684;
 5. встановлення за результатами контролю застосування СУР низької ефективності окремого профілю ризику.

     Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 розділу ІІ Порядку № 684 рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, оформлюються у вигляді доповідної записки з резолюцією керівника (особи, яка виконує його обов’язки) або заступника керівника (особи, яка виконує його обов’язки) центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.
     Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 розділу ІІ Порядку № 684 рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.
     Відповідні рішення виносяться на обговорення на черговому засіданні Експертної комісії з метою прийняття рішення щодо необхідності подальшого внесення змін, припинення дії профілю ризику.
     Прийняті відповідно до пункту 11 розділу ІІ Порядку № 684 рішення щодо електронних профілів ризику, розробка яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР за ініціативою іншого митного органу (його структурного підрозділу), невідкладно доводяться до такого органу (підрозділу) з метою вжиття ним заходів щодо:

- перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику;
- вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику.

   У разі якщо ініціатором розроблення електронного профілю ризику протягом місяця не вжито заходів щодо перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику та/або інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику, на черговому засіданні Експертної комісії на розгляд виноситься питання про припинення дії такого профілю ризику.
     Електронні профілі ризику доводяться до митниць (митних постів) Держмитслужби програмними методами, у тому числі у вигляді поновлень АСМО. Електронний рамковий профіль ризику наповнюється митним органом (його структурним підрозділом), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику. Наповнення електронного профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка виконує його обов’язки) або заступником керівника (особою, яка виконує його обов’язки) такого митного органу (його структурного підрозділу). Підписані доповнення надсилаються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним митним органом (його структурним підрозділом). Рішення про схвалення та введення в дію документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймаються у порядку, передбаченому для електронних профілів ризику.
    На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов’язаних із дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності. Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику митний орган (його структурний підрозділ) та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику. Загальний контроль ефективності профілів ризику, у тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений зазначеним у паспорті профілю ризику відповідальним митним органом (його структурним підрозділом), здійснює центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.
   До контролю ефективності профілю ризику за ініціативи митного органу (його структурного підрозділу), відповідального за контроль ефективності профілю ризику, або центрального підрозділу з питань координації застосування СУР можуть також залучатись інші заінтересовані митні органи (їх структурні підрозділи).
      З метою систематизації інформації про профілі ризику центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням інформаційних технологій ведеться реєстр профілів ризику.